Utredning

Manlig infertilitet – fördjupad utredning

Orsaker till infertilitet hos mannen kan vara försämrad eller utebliven spermieproduktion, vilket ibland är av oklar orsak.

Avvikande spermaprov

I samband med analysen av mannens spermier på laboratoriet kan avvikelser ibland hittas. Det kan innebära att det är få spermier, att spermierna simmar dåligt, att de ser avvikande ut eller att avsaknad av spermier föreligger.

Ibland kan orsaken till detta bero på känd sjukdom hos mannen eller att vissa läkemedel används som påverkar spermierna negativt. Oftast är dock orsaken till manlig faktor som orsak till infertilitet okänd.

Fördjupad utredning kan initieras när detta är indicerat. På våra fertilitetsmottagningar görs denna utredning som privatbetalande. I vissa fall behöver även kontakt med urolog eller allmänläkare initieras för fortsatt utredning.

Hormonprover vid manlig faktor som orsak till infertilitet

De hormonprover som brukar analyseras vid förmodad manlig infertilitet är initialt LH, FSH, testosteron och SHBG.

Genetiska analyser

Vid utvidgad utredning av manlig infertilitet kan karyotypning utföras vilket innebär en kromosomanalys. Vidare kan även specifik analys för mikrodeletion på Y-kromosomen vara av intresse samt att även genetisk analys för bärarskap av Cystisk Fibros ibland kan vara indicerat.

Utvidgad utredning av manlig infertilitet

Analys av DNA-fragmentering i spermiers DNA

Det är känt att män som har en högre andel spermier med skadat DNA, så kallad DNA-fragmentering, löper en ökad risk för manlig infertilitet. Högre nivåer av DNA-fragmentering kan påverka spermiers förmåga att befrukta ägg och kan vara kopplat till nedsatt fertilitet eller ökad risk för missfall. Genetiska undersökningar av spermier kan vara användbara vid fertilitetsutredningar och assisterad befruktning för att utvärdera spermiekvalitet och optimera chanserna till en framgångsrik behandling.

Spermier bildas under en utvecklingsprocess som benämns spermatogenes. Under denna process genomgår spermieceller flera differentierings- och mognadssteg. När spermierna är fullt utvecklade består de av ett spermiehuvud och en svans. I spermiehuvudet finns cellens kromosomer som innehåller DNA. Vid analys av nivåer av DNA-fragmentering i en spermie är det detta DNA som analyseras. 

Hur undersöks DNA-fragmenteringen i spermier?

Tack vare ett specifikt test som utförs i vårt laboratorium kan fragmentering i spermiernas DNA identifieras. Baserat på svaret kan våra experter ge råd och rekommendationer.

Analys av kromosomavvikelser i spermier

Kromosomavvikelser i spermier ger ökad risk för spermier med nedsatt kvalitet. Kromosomavvikelser kan analyseras med ett så kallat spermie aneuploidi test (SAT) där kromosomförhållandet i spermierna som avviker från det normala genom övertalighet eller förlust av kromosomer alternativt kromosompar studeras.  

Kromosomavvikelser kan leda till nedsatt fertilitet som visar sig i form av misslyckade IVF-behandlingar, att kvinnan drabbas av upprepade missfall och att barn med en kromosomavvikelse föds. Spermier som bär på kromosomavvikelser kan även visa sig i form av avvikande spermaprov.   

Hur undersöks om aneuploidi föreligger i spermier?

Förekomst av aneuploider kan enkelt analyseras genom en mycket specifik genetisk analys. Ett spermaprov lämnas på laboratoriet och den genetiska analysen vidtar.

Operativt uthämtande av spermier från testiklarna 

Vid avsaknad av spermier i ejakulatet kan ibland försök att hämta ut spermier direkt från testikel/bitestikel vara ett bra alternativ, detta kallas TESA/PESA. I samband med denna typ av åtgärd utförs en testikelbiopsi alternativt tas ett aspirat från bitestikeln. Laboratoriet försöker därefter preparera fram spermier direkt från biopsin eller aspiratet.  

Tillgängligt i Uppsala

Utredningen görs på vår klinik i Uppsala.

Kontakta oss

Vid intresse för att analysera DNA-fragmentering och/eller kromosomavvikelser i spermier, kontakta vår klinik för mer information eller prisuppgift.

Uppsala C-Medical Fertilitet GynHälsan på telefonnummer 018-12 80 17.
Prisuppgift finns på vår hemsida under Priser Uppsala