Donation

IVF med donerade ägg

IVF med donerade ägg utförs på klinikerna C-Medical Fertilitet GynHälsan och C-Medical Fertilitet St Göransgatan. Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; ägg finns att tillgå. Vår kvalitetsgaranti gör att vi garanterar återförande av embryo i samband med behandling med donerade ägg.

Få barn genom äggdonation

Vid donator-IVF med donerade ägg används könsceller från öppen donator, det innebär att barnet  vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.
Ägg väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika hos kvinnan som ska bära graviditeten.

C-Medical Fertilitet GynHälsan och C-Medical Fertilitet St Göransgatan samarbetar med internationella äggbanker; Ovogenebank/Repromedica, Ginemed, Pedieos IVF samt nordiska Ovumia. Via samarbetet med dessa nätverk av äggbanker och fertilitetskliniker skapas goda möjligheter att hitta en lämplig äggdonator och väntetiderna är korta. De frysta donerade äggen som erbjuds befruktas sedan med spermier hos oss på kliniken i Uppsala eller i Stockholm. Vi har även en egen äggbank , C-Medical Sperm and Egg bank, som är lokaliserad i nära anslutning till C-Medical Fertilitets kliniker. I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige.   

Även behandling med så kallad dubbeldonation utförs; detta innebär att såväl donerade ägg som donerade spermier används.

Vid behandling med donerade ägg garanteras återförande av embryo.

Hur går behandlingen till?

Rörliga spermier förs samman med äggen i en odlingsskål på IVF-laboratoriet så att befruktning kan ske. Efter 2-6 dagars odling återförs ett embryo till den mottagande kvinnans livmoder. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned, de kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar. Se även Donationsbehandling med spermier eller ägg.

Vem är behandlingen lämplig för?

Behandling med donerade ägg  är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning. Orsakerna till varför denna typ av behandling kan vara aktuellt är många, t.ex. av sociala skäl, ålder, avsaknad av ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av ägg.